tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Download tài liệu

 • Mẫu hợp đồng nhập khẩu điều nhân AFI (Mỹ) phiên bản tiếng Anh (1991) 18/07/2016
 • Mẫu hợp đồng nhập khẩu điều thô VINACAS phiên bản Anh - Việt (2013) 22/07/2016
 • Quy chuẩn KTQG cơ sở chế biến điều - ĐK đảm bảo ATVSTP (QCVN 01-08: 2009/BNNPTNT) phiên bản tiếng Việt 19/07/2016
 • Quy chuẩn KTQG nhân hạt điều (QCVN 01–27:2010/BNNPTNT) phiên bản tiếng Việt 18/07/2016
 • Quy chuẩn KTĐP hạt điều xô, hạt điều lò Bình Phước (QCĐP 1–2008/BP) phiên bản tiếng Việt 19/07/2016
 • Quy chế chi tiêu nội bộ của VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 08/11/2018
 • Quy chế hoạt động của các cơ quan chuyên môn VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 08/11/2018
 • Quy chế làm việc của Hội đồng hòa giải TCTM điều của VINACAS (2014) phiên bản tiếng Việt 28/07/2016
 • Quy chế/ Nội quy làm việc của Văn phòng VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 23/11/2016
 • Quy trình tạm thời ghép cải tạo vườn điều (2015) phiên bản tiếng Việt 19/07/2016
 • Quy định về ĐK đảm bảo ATVSTP cơ sở chế biến điều tại Bình Phước (2009) phiên bản tiếng Việt 19/07/2016
 • Tiêu chuẩn cơ sở điều thô NK Việt Nam (TCCS 2013/HĐT/VINACAS) phiên bản Anh - Việt 22/07/2016
 • Tiêu chuẩn dầu vỏ hạt điều (CNSL) Ấn Độ phiên bản tiếng Anh (1986) 19/07/2016
 • Tiêu chuẩn nhân hạt điều AFI (Mỹ) phiên bản tiếng Anh (2012) 18/07/2016
 • Tiêu chuẩn nhân hạt điều châu Âu (UNECE) phiên bản tiếng Anh (2013) 19/07/2016
 • Tiêu chuẩn nhân hạt điều các nước ASEAN (ASEAN Stan 20:2011) phiên bản tiếng Anh 19/07/2016
 • Tiêu chuẩn nhân hạt điều Việt Nam (TCVN: 4850:2010) phiên bản tiếng Việt 18/07/2016
 • Tiêu chuẩn nhân hạt điều Ấn Độ phiên bản tiếng Anh (1975) 19/07/2016
 • Điều lệ VINACAS (QĐ số 4197/QĐ-BNV ngày 23/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) - Tiếng Việt 08/11/2018
 • Định mức chế biến đối với nguyên liệu điều thô nhập khẩu của VINACAS (2015) phiên bản tiếng Việt 22/07/2016


Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý