Khen thưởng tỉnh

Thành tích cá nhân

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 NGUYỄN THỊ NHUNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
2 Ông NGUYỄN THẾ PHIỆT Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
3 Ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
4 Ông ĐẶNG CÔNG PHIÊN Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
5 Ông NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2019 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
6 Ông TRẦN VĂN HIỆP Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
7 NGUYỄN THANH HUYỀN Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
8 Ông ĐOÀN THẾ NAM Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
9 Ông ĐÀO DUY HƯNG Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
10 Ông ĐỖ THÀNH TRUNG Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS

Thành tích tập thể

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng