Văn Bản Vinacas

 • Quy chế chi tiêu nội bộ của VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 08/11/2018 (27/12/2018) Download
 • Quy chế hoạt động của các cơ quan chuyên môn VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 08/11/2018 (27/12/2018) Download
 • Quy chế làm việc của Hội đồng hòa giải VINACAS (2018) phiên bản tiếng Anh (18/04/2019) Download
 • Quy chế làm việc của Hội đồng hòa giải VINACAS (2018) phiên bản tiếng Việt (18/04/2019) Download
 • Quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ PT điều tại Campuchia (2017-2018) (23/10/2019) Download
 • Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng biểu trưng VINACAS (2007) (23/10/2019) Download
 • Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng trang web VINACAS (2007) (23/10/2019) Download
 • Quy chế/ Nội quy làm việc của Văn phòng VINACAS (2016) phiên bản tiếng Việt 23/11/2016 (27/12/2018) Download
 • Quy định chế độ công tác phí cho CB NV đi nước ngoài (Thông tư 102/2012/TT-BTC) (23/10/2019) Download
 • Quy định hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính (Thông tư 01/2011/TT-BNV) (23/10/2019) Download
 • Quy định tham gia Đoàn XTTMQG do VINACAS tổ chức ở nước ngoài (2013) (23/10/2019) Download
 • Quy định thủ tục gia nhập, Lệ phí gia nhập và Hội phí VINACAS (2016) (23/10/2019) Download
 • Quy định về chi phí đi công tác của Chủ tịch, các PCT và Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của VINACAS (2019) (28/09/2019) Download
 • Quy định về công tác văn thư lưu trữ (Nghị định Chính Phủ số 110/2004/NĐ-CP) (23/10/2019) Download
 • Quy định về công tác văn thư lưu trữ (Nghị định Chính Phủ số 30/2020/NĐ-CP) (12/03/2020) Download
 • Quy định về quản lý và sử dụng tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ (Thông tư số 01/2019/TT-BNV) (23/10/2019) Download
 • Quy định về thẩm quyền ký văn bản HC của VINACAS (2018) (23/10/2019) Download
 • Quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu thi đua - khen thưởng của VINACAS (2019) (02/11/2019) Download
 • Quy định về việc quản lý và sử dụng xe ô tô VINACAS (2011) (23/10/2019) Download
 • Quy định về việc sử dụng máy chấm công của VINACAS (2013) (23/10/2019) Download
 • Thông tin định kỳ ngành điều VINACAS (Anh - Việt) ngày 25-7-2020 (27/07/2020) Download
 • Điều lệ VINACAS (QĐ số 4197/QĐ-BNV ngày 23/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) - Tiếng Việt 08/11/2018 (27/12/2018) Download
Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin