Tài Liệu Vinacas

 • Biểu thuế XNK điều 2021 - Hạt điều (Vietnam Imex Tariff 2021 - Cashews) (30/11/2021) Download
 • Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp tại Tp. HCM (QĐ số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 - UBND Tp. HCM) (22/12/2021) Download
 • Chiến lược phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo ngành NN&PTNT đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (QĐ 296/QĐ-BNN-KHCN in 2023) (Vietnam’s Strategy on Science and Technology Development for Agriculture and Rural Development Sector till 2030, vision to 2050) (19/01/2023) Download
 • Chiến lược phát triển NN&NT bền vững 2021-2030, tầm nhìn 2050 (QĐ 150/QĐ-TTg) (Vietnam’s Sustainable Agriculture and Rural Development Strategy 2021-2030, vision to 2050) (18/05/2022) Download
 • Chiến lược XNK hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030 (QĐ 493/QĐ-TTg) (Vietnam’s Commodity Import-Export Strategy till 2030) (18/05/2022) Download
 • Hợp đồng mua bán hạt điều thô (mẫu) VINACAS (VN) 2016 (RCN sales & purchase contract sample - VINACAS 2016) (16/12/2021) Download
 • Hợp đồng mua bán nhân điều (mẫu) AFI (Mỹ) 2020 (Cashew import contract sample - AFI 2020) (04/12/2021) Download
 • Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu Bình Phước (QCDP 01:2019/BP) (Binh Phuoc’s Technical Regulation on RCN, 2019) (16/12/2021) Download
 • Quy chuẩn quốc gia về cơ sở chế biến điều - tiếng Anh (QCVN 01-08:2009) (Vietnam’s Technical Regulation on Cashew Processing Units, English language, 2009) (17/12/2021) Download
 • Quy chuẩn quốc gia về cơ sở chế biến điều - tiếng Việt (QCVN 01-08:2009) (Vietnam’s Technical Regulation on Cashew Processing Units, Vietnamese language, 2009) (16/12/2021) Download
 • Quy chuẩn quốc gia về nhân hạt điều (QCVN 01-27:2010) (Vietnam’s Technical Regulation on Cashew Kernels, 2010) (16/12/2021) Download
 • Quy hoạch phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 1359 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Phước) (20/12/2021) Download
 • Quy hoạch phát triển ngành điều Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 (Quyết định số 579 năm 2015 của Bộ NN-PTNT) (20/12/2021) Download
 • Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều (TCVN 12461:2018) (Code of hygienic practice for processing of cashew nut 2018) (14/06/2022) Download
 • Quy tắc ứng xử sinh thái công bằng (ECO-FAIR - VINACAS Principles & Code of Practice, 2021) (17/12/2021) Download
 • Quy trình tạm thời ghép cải tạo vườn điều (Quyết định số 134/QĐ-TT-CNN ngày 08/5/2015 của Cục Trồng trọt - Bộ NN-PTNT) (19/12/2021) Download
 • Quy trình trồng thay thế và thâm canh cây điều (Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 của Bộ NN-PTNT) (19/12/2021) Download
 • Quy định về chứng nhận ATTP đối với cơ sở SX KD nhỏ lẻ (Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT) (17/12/2021) Download
 • Quy định về điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở SX KD nhỏ lẻ (Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT) (17/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn cơ sở của VINACAS về hạt điều thô - tiếng Việt (TCCS 1:2016) (VINACAS’s RCN Standards, Vietnamese, 2016) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn dầu vỏ hạt điều Ấn Độ 1986 (India’s C.N.S.L. standards, 1986) (20/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn nhân điều AFI (Mỹ) 2016 (AFI Specifications - Cashews, 2016) (30/11/2021) Download
 • Tiêu chuẩn nhân điều Ấn Độ 1975 (India’s Cashew kernel standards, 1975) (20/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn nhân điều ASEAN 2011 (ASEAN’s Cashew kernel standards, 2011) (20/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn nhân điều châu Âu 2013 (UNECE’s Cashew kernel standards, 2013) (20/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về cây điều giống (TCVN 10684-3:2018) (Vietnam’s Cashew Saplings Standard, 2018) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về hạt điều thô - tiếng Anh (TCVN 12380:2018) (Vietnam’s RCN Standards, English, 2018) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về hạt điều thô - tiếng Việt (TCVN 12380:2018) (Vietnam’s RCN Standards, Vietnamese language, 2018) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về nhân hạt điều - song ngữ (TCVN 4850:2010) (Vietnam’s Cashew kernel Standards, Vietnamese - English bilingual language, 2010) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về nhân hạt điều - tiếng Việt (TCVN 4850:2010) (Vietnam’s Cashew kernel Standards, Vietnamese language, 2010) (16/12/2021) Download
 • Tiêu chuẩn quốc gia về thực hành vệ sinh cơ sở chế biến điều (TCVN 12461:2018) (Vietnam’s Code of Hygienic Practice for Processing of Cashew nut, 2018) (16/12/2021) Download
 • Đề án phát triển cây CN chủ lực VN đến năm 2030 (QĐ số 431 /QĐ-BNN-TT ngày 26/1/2024 của Bộ NN-PTNT) (29/01/2024) Download
Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin