Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) ĐẶNG CÔNG PHIÊN
 • Cơ quan
  Báo Sài Gòn Giải Phóng
 • Quê quán
  Tp Hồ Chí Minh
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Phóng viên
 • Ngày ký
  27-06-2016
 • Người ký
  Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 08/2016/QĐKT/HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch VINACAS
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách