Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Bà) NGUYỄN THỊ NHUNG
 • Cơ quan
  CÔNG TY TANIMEX-LA
 • Quê quán
  Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Long An
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Giám đốc Kinh doanh
 • Ngày ký
  27-06-2016
 • Người ký
  Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 08/2016/QĐKT/HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch VINACAS
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách