nguyen duc thanh Nguyễn Đức Thanh

Ông Nguyễn Đức Thanh - Nguyên Chủ tịch VINACAS, Giám Đốc Công ty TANIMEX-LA (C&N) - Long An